صدور بليط INF فقط با رويت گذرنامه انجام گيرد درغير اينصورت عواقب ان بعهده صادرکننده بليط ميباشد.

>>>>ثبت تلفن مسافرجهت هرگونه تغييرالزاميست درغيراينصورت عواقب ان متوجه خريدار ميباشد

همکاران محترم لطفادرصورت خريد نقدي اسم وشماره تماس آژانس وهمراه خود رادرقسمت ملاحظات ذکر نمائيد.***

قابل توجه مسافران مسير نجف به مشهد ثبت تلفن عراق و ايران الزاميست ****

توجه توجه<<<<<<<<ثبت شماره تلفن مسافر در ملاحظات الزاميست>>>>>>>>>>>

همراه داشتن گواهي سلامت جهت بيماران ازسوي پزشک مربوطه الزامي ميباشد

صدور بليط INF فقط با رويت گذرنامه انجام گيرد درغير اينصورت عواقب ان بعهده صادرکننده بليط ميباشد.

همکاران گرامي هرگونه تغيير در پروازها ازطريق پيامک يا تماس تلفني به اطلاع خواهد رسيد.

>>>>ثبت تلفن مسافرجهت هرگونه تغييرالزاميست درغيراينصورت عواقب ان متوجه خريدار ميباشد

همکاران محترم لطفادرصورت خريد نقدي اسم وشماره تماس آژانس وهمراه خود رادرقسمت ملاحظات ذکر نمائيد.***

توجه توجه*** طبق بخشنامه شرکتهاي هواپيمايي صدور هرگونه بليط براي مسافران غير ايراني(افغانستان وپاکست

توجه توجه*****حضور مسافران به مقصدنجف وبغداد وبلعکس4ساعت قبل ازپرواز درفرودگاه الزامي ميباشد

توجه توجه*** صدور بليط براي مسافران غير ايراني مقدور نميباشد ***